wtorek, 13 marca 2012

informacja od Stowarzyszenia "3majmy się razem" do Posłów Komisji Zdrowia na planowane posiedzenie Komisji Zdrowia 14.03.2012

W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Komisji Zdrowia na dzień 14.03 i rozpatrywaniem informacji Ministra Zdrowia na temat wdrożenia przepisów ustawy o refundacji leków oraz na temat opublikowanej w dniu 25 lutego 2012 roku nowej listy leków refundowanych informujemy, że

Jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej jesteśmy głęboko zaniepokojeni brakiem odpowiednich obwieszczeń i komunikatów z Ministerstwa Zdrowia związanych z wprowadzeniem kolejnego etapu ustawy refundacyjnej czyli przejścia programów terapeutycznych w programy lekowe. Naszym zdaniem Ministerstwo Zdrowia ponownie szykuje pacjentom chaos i przerwę w dostępie do leczenia.

Zgodnie z ustawą refundacyjną programy terapeutyczne zostaną zastąpione przez programy lekowe. Przedmiotem programu lekowego będzie, jak sama nazwa wskazuje lek, a nie jak do tej pory wskazanie kliniczne. Zmiany te mają zacząć obowiązywać od 30 czerwca br. i dotknąć mogą większość dzieci z MIZS jak również chorych z RZS, ŁZS i ZZSK leczonych nowoczesną terapią, u których leczenie standardowe nie daje odpowiedzi. Te źle przygotowane zmiany sprawią, że pacjenci zostaną pozbawieni dostępu do leczenia.

Do tej pory nie zostały wydane zarządzenia, na podstawie których szpitale mogą przeprowadzić konkursy, by móc podpisać umowy na terapie lekowe, jak również nie podjęto działań rozszerzających Wskazania Rejestracyjne leków biologicznych u dzieci. Nie wiadomo też od kiedy i na jakich zasadach będą finansowane programy lekowe. Ministerstwo Zdrowia do dziś nie wydało żadnego obwieszczenia w tej sprawie.

Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny zamierza wprowadzić ustawy nie przygotowane, skazane na poprawki, wprowadzające utrudnienia pacjentom i lekarzom, a przede wszystkim ponownie wprowadza ustawy bez konsultacji i bez należytych wyjaśnień. Niestety, co dokładnie programy lekowe będą oznaczały dla pacjentów nie wiedzą nawet lekarze prowadzący obecnie programy terapeutyczne.

Najbardziej pilne pytania z którymi przychodzi nam się zmierzyć to:

1) Co będzie z terapią lekami biologicznymi u dzieci ze skąpo stawową postacią MIZS po 30 czerwca 2012 r.?

2) Co się stanie z dziećmi z zaatakowanymi mniej niż 5-ma stawami u których nie działa terapia lekami standardowymi, czy pozostaną de facto bez leczenia?

3) Co z lekiem biologicznym „2 rzutu” u dzieci z MIZS poniżej 13 roku życia?

4) Co z osobami dorosłym ze zdiagnozowanym MIZS? Czy nie powtórzy się sytuacja, że będą programy lekowe dla dorosłych z RZS i dla dzieci z MIZS, ale zapomniane zostaną osoby dorosłe chorujące na MIZS?

Brak leczenia w konsekwencji dla pacjentów oznacza więcej powikłań prowadzących do dodatkowych wydatków na operacje, rehabilitację, renty i większe obciążenie dla płatnika. W przypadku zapalnych chorób reumatycznych niewłaściwe leczenie lub jego zaniechanie prowadzi do trwałej niepełnosprawności chorego i całkowitej, nieodwracalnej zależności od innych osób i państwa. Z kolei choroby reumatyczne leczone w odpowiedni sposób pozwalają choremu na prowadzenie normalnego, aktywnego życia, założenie rodziny, podjęcie pracy i uzyskanie niezależności finansowej - co jest bardziej opłacalne dla państwa i społeczeństwa.

Specyfika zapalnych chorób reumatycznych obejmuje cały organizm, nie tylko stawy, a brak leczenia może być zagrożeniem dla życia. Choroby te dotykają głównie ludzi w wieku aktywności zawodowej, młodzież i dzieci. Szacuje się, że koszty braku leczenia są w przypadku tych chorób kilkakrotnie wyższe niż jego leczenia (Raport o stanie opieki reumatologicznej Uczelni Łazarskiego).

Od dnia 1 marca 2012 r. obowiązuje zaktualizowana lista leków refundowanych. Dla części leków stosowanych w zapalnych chorobach reumatycznych Minister Zdrowia rozszerzył wskazania objęte refundacją na niezarejestrowane czyli nie wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL).

Nadal brak jest refundacji dla cyklofosfamidu, dla którego opis wskazań refundowanych powinien obejmować choroby autoimmunologiczne i zapalne. Umieszczenie na liście refundacyjnej cyklofosfamidu z odpłatnością ryczałtową tylko w zarejestrowanych wskazaniach nic nie zmienia dla pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi, ponieważ rejestracja obejmuje tylko wskazania onkologiczne.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie wszystkie propozycje rozszerzenia zakresu wskazań do refundacji dla leków stosowanych w chorobach reumatycznych jakie zostały skierowane do MZ przez Konsultanta Krajowego zostały rozpatrzone i uwzględnione.

W związku z utrudnieniem dostępu do leczenia dla osób chorujących na zapalne choroby reumatyczne wynikającym z nowych regulacji zwracamy się do Państwa z apelem o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza